แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๒

            ภารกิจ ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวอากาศ การบังคับการบินและการสนามยิงปืน มีหัวหน้าแผนกสนับสนุนการบินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

                                                           การจัดหน่วย ผนบ.บน.๒

                        แผนกสนับสนุนการบิน บน.๒ ตามอัตรา ทอ.๕๒ มีหน่วยขึ้นตรง ๓ หน่วย คือ

             ๑. ฝ่ายข่าวอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการด้านข่าวอากาศ เพื่อสนับสนุนภารกิจ กองบิน ๒ และหน่วยเกี่ยวข้อง มี น.ต.สิทธิพล อุตรวงษ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวอากาศ

             ๒. ฝ่ายบังคับการบิน มีหน้าที่ดำเนินการให้การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ และบนพื้นดิน การบริการข่าวสารการบิน และติดต่อประสานหน่วยเกี่ยวข้อง มี  ร.ท.ชูชาติ กิสรวงษ์ รอง หน.หมวดควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน ทำการแทน หัวหน้าฝ่ายบังคับการบิน

 222222222224444444444444

          ๓. การสนามยิงปืน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล มี น.ต.พัฒนชัย ศุขเจริญ เป็นหัวหน้าสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล

777777777    5555555555

Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.