แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๒

            ภารกิจ ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวอากาศ การบังคับการบินและการสนามยิงปืน มีหัวหน้าแผนกสนับสนุนการบินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

                                                           การจัดหน่วย ผนบ.บน.๒

                        แผนกสนับสนุนการบิน บน.๒ ตามอัตรา ทอ.๕๒ มีหน่วยขึ้นตรง ๓ หน่วย คือ

             ๑. ฝ่ายข่าวอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการด้านข่าวอากาศ เพื่อสนับสนุนภารกิจ กองบิน ๒ และหน่วยเกี่ยวข้อง
มี ร.อ.สุทธิพล อุตรวงษ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวอากาศ, ร.ต.วิทยา เชยสมบัติ เป็น น.ข่าวอากาศ

             ๒. ฝ่ายบังคับการบิน มีหน้าที่ดำเนินการให้การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ และบนพื้นดิน การบริการข่าวสารการบิน และติดต่อประสานหน่วยเกี่ยวข้อง
มี น.ต.ชาญศักดิ์ ศรีชาญชัย เป็นหัวหน้าฝ่ายบังคับการบิน ร.ต.ชูชาติ กิสรวงษ์ เป็น หน.หมวดควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน
IMG_0080 IMG_0106

             ๓. การสนามยิงปืน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล
มี น.ต.พิเชษฐ์ จิตตั้ง เป็นหัวหน้าสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล
news_img_86900_2    02

Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.