แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๒

            ภารกิจ ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับการบินและการข่าวอากาศ มีหัวหน้าแผนกสนับสนุนการบินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

                                                           การจัดหน่วย ผนบ.บน.๒

                        แผนกสนับสนุนการบิน บน.๒ ตามอัตรา ทอ.๕๒ มีหน่วยขึ้นตรง ๒ หน่วย คือ

            ๑. ฝ่ายบังคับการบิน มีหน้าที่ดำเนินการให้การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ และบนพื้นดิน การบริการข่าวสารการบิน และติดต่อประสานหน่วยเกี่ยวข้อง มี  ร.ท.ชูชาติ กิสรวงษ์ รอง หน.หมวดควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน ทำการแทน หัวหน้าฝ่ายบังคับการบิน

 222222222224444444444444

              ๒. ฝ่ายข่าวอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการด้านข่าวอากาศ เพื่อสนับสนุนภารกิจ กองบิน ๒ และหน่วยเกี่ยวข้อง มี ร.ต.สุธีร์  อินะชิต เป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวอากาศ

โฆษณา
Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.